ecx coffee

ታሪካዊ የተባለው የቡና ወጪ ንግድ ገቢና የቡና ንግድ ብዥታዎች

የአገሪቱ ዋነኛ የውጭ ምንዛሪ ማግኛ በመሆን በቀዳሚነት የሚጠቀሰው ቡና በኢትዮጵያ የቡና ወጪ ንግድ ታሪክ ከፍተኛ የሚባለውን ገቢ ያገኘበት ወቅት መሆኑ ሲገለጥ፣ በአንፃሩ የኢትዮጵያ የቡና ግብይት ላይ ብዥታ የተፈጠረበት ሆኗል፡፡

Ethiopian coffee

most interesting facts to know about coffee

What do people actually know about coffee? We’d like to share our knowledge about the most interesting coffee facts in the world.